Privacy Statement van LiBro BV


LiBro BV is een intermediair op het gebied van Hypotheken, Verzekeringen en Leningen
gevestigd in Lelystad. LiBro BV houdt zich bezig met het (doen) begeleiden van klanten
bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren van klanten over
(hypothecair)krediet en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van
(hypothecair)krediet- en verzekeringsovereenkomsten. Voor deze werkzaamheden
verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant
informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen
over de verwerking van persoonsgegevens. LiBro BV is statutair gevestigd te
Lelystad en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 39094296. LiBro
BV verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie
onderhoudt. LiBro BV beoogt met dit ‘Privacy Statement van LiBro BV’ u duidelijkheid te
verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. LiBro BV is de verantwoordelijke
voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten van LiBro BV. U
wordt beschouwd als (potentiële) klant van LiBro BV
Ons privacybeleid
LiBro BV hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
(potentiële) klanten. Zij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is ons privacybeleid mede
gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
De belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens
1. Wie is verantwoordelijk?
LiBro BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
2. Wat is verwerken?
Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het
verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van
uw gegevens uit onze administratie.
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
i) Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
ii) Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, IDnummer,
geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen)
iii) Uw financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële
verplichtingen, bankrekeningnummer)
iv) Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van
identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude ,
BSN en andere identificatienummers van de overheid)
v) Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat
en gezinssamenstelling, contractgegevens)
vi) Contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en
wat u op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook en
Twitter )
4. Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking hebben wij?
i) Voor het afsluiten en de uitvoering van de leningovereenkomst hebben wij gegevens
van u nodig.
ii) Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van LiBro BV of van een derde,
behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld voor: de bescherming van
uw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen, de bescherming van onze
eigen financiële positie en het belang van andere klanten te beschermen, marketing,
uitvoering van een efficiënte administratie zoals het centraliseren of vervangen van
systemen, het gebruik maken van dienstverleners, de veiligheid van systemen en
netwerken, het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Ook iemand
anders kan een gerechtvaardigd belang hebben waarvoor wij uw gegevens moeten
gebruiken.
iii) Om te voldoen aan een wettelijke plicht. wetten die ons verplichten uw gegevens te
bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of
specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft) .
iv) Met uw toestemming, waar u die hebt gegeven, die u kunt intrekken.
5. Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens?
i) om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren, u dus producten en
diensten te kunnen leveren. Zonder uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld u niet
adviseren bij het sluiten van een hypotheek..
ii) voor onderzoek en statistische analyses, om onze producten en diensten te
ontwikkelen en verbeteren, maar ook onderzoeken we mogelijke trends, problemen,
oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed
worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen.
iii) voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw
product dat interessant voor u kan zijn
iv) om uw en onze risico’s te beoordelen
v) om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan
toezichthouders te kunnen verlenen
vi) om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om uw en onze
belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek,
waarvoor wij onder anderen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de
financiële sector, kranten en internet raadplegen. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke
transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te
stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.
vii) voor klanttevredenheidsonderzoek en voor de ontwikkeling en verbetering van onze
producten en diensten, bijvoorbeeld als u een vraag, opmerking of klacht hebt.
viii) Wij mogen uw gegevens binnen LiBro BV delen voor interne administratieve doelen
of om de dienstverlening aan u te verbeteren. Of omdat de wet zegt dat het moet. Zo
kunnen we een completer beeld krijgen van uw financiële situatie. Het kan bijvoorbeeld
van belang zijn om te weten dat u al een lening heeft bij een bedrijf binnen de groep, als
u een lening bij ons aanvraagt. Ook mogen ondernemingen binnen de groep u
benaderen met aanbiedingen.
6. Wat als wij geen gegevens van u krijgen?
Hebben wij gegevens van u nodig om u te adviseren bij het sluiten van een hypotheek?
En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of omdat we ze
simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren? Dan kunnen wij
helaas geen overeenkomst tot dienstverlening met u aangaan of dan moeten we een
lopende overeenkomst met u beëindigen. In de (online) formulieren die u soms moet
invullen, ziet u welke gegevens verplicht zijn. Wilt u dat wij uw gegevens uit onze
systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte gegevens. Die hebben we
nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of
omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een
gerechtvaardigd belang van LiBro BV
7. Van wie krijgen wij uw gegevens en aan welke anderen geven we die?
Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen, maar
bijvoorbeeld van uw partner, uit openbare bronnen, van externe marketingbureaus of
handelsinformatiebureaus.
Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en
uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals, uw werkgever of UWV,
leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van uw
hypotheek, zoals hypotheekverstrekkers, of IT bedrijven en datacenters .
Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij
het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens hebben wij
de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om er voor te zorgen
dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
Wij delen uw gegevens niet met derden voor marketing - of verkoop activiteiten. Voor
zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit
uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele
wijze meer te herleiden zijn tot u als persoon.
8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Onze website, portal en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen we ons
uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen
van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Ook onze
medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met
uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat
onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.
Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat
periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.
9. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we
ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang als we ze mogen
bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons
moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.
10. Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?
Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of
geanonimiseerd . Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van
alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u
gaat.
11. Welke wetten en regelingen zijn van toepassing? Onder andere:
i) Algemene Verordening Gegevensbescherming.
ii) Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
iii) Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
iv) Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
v) Telecommunicatiewet
12. Welke rechten hebt u?
i) Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt over het
algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage krijgen in de
persoonsgegevens die wij van u verwerken.
ii) Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten
corrigeren.
iii) Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde
omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om
andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te
stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw
persoonsgegevens.
iv) Bezwaar tegen verwerking: Als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van uw
persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen.
v) Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om
de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van
persoonsgegevens door u wordt betwist.
vi) Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt
verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te
verzenden naar een derde partij. Dat heet ‘data portabiliteit’
vii) Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw
persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de
persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.
viii) Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn,
waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.
13. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Vraag of klacht?
Het inzagerecht en het recht op overdraagbaarheid kunt u uitoefenen door contact met
ons op te nemen. Voor de uitoefening van uw overige rechten stuurt ons een brief of email.
En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw BSN en pasfoto
alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van uw
brief.
Ook als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens
omgaan, dan kunt u contact opnemen met :
LiBro BV
T.a.v. Lisette Parnian
Kolkweg 20-11
8243 PN Lelystad
U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
14. Het gebruik van www.librobv.nl
Als u onze website www.librobv.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens
(zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en
opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen
deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op
de website te plaatsen.
Op onze site kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en ook desgewenst
weer uitschrijven. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief kunt u zich inschrijven voor
specifieke diensten. Dit stelt ons in staat om op basis van uw profiel en de interesse die
u op onze website hebt getoond, u meer gerichte informatie en aanbiedingen te doen.
Hebt u even geen zin in deze gerichte informatie en aanbiedingen? Schrijft u zich dan
weer uit via onze site www.librobv.nl. Op deze manier kan u zelf bepalen wanneer de
voor u relevante informatie wordt getoond.
15. Cookie policy
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op
uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te
herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit
bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan
van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een
aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar.
Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.
Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maken wij onder andere gebruik van
Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om LiBro BV te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde
informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten
over de website-activiteit op te stellen voor LiBro BV en andere diensten aan te bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken
van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Zie voor meer uitgebreide informatie onze pagina over cookies.
16. Wijziging van dit Privacy Statement
Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze
website gepubliceerd.
Versie 2018LIBROBV1

Over LiBro

LiBro is het onafhankelijk intermediair voor verzekeringen, hypotheek en lening van Flevoland en omgeving!

Dienstenwijzer Klik hier.

Dienstverleningsdocument hypotheek.Klik hier.

Dienstverleningsdocument vermogen.Klik hier.

Dienstverleningsdocument risico. Klik hier.

Contact

20160301 100040

LIBRO BV

Kolkweg 20-11

8243PN Lelystad

T 0320-234447
F 0320-257710

info@librobv.nl

Schrijf je Review

JoomlaMan